SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou-onderneming met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakature by sy Agriland winkel te Heidelberg.

SSK, an established and diversified agricultural company with it’s head office in Swellendam, currently has the following vacancy at it’s Agriland store in Heidelberg.

TAKBESTUURDER / BRANCH MANAGER

Die ideale kandidaat moet oor die volgende beskik:

 • toepaslike ervaring;
 • ‘n bemarkingsgerigte ingesteldheid;
 • goeie beplanning-, onderhandelings-, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede;
 • rekenaarvaardigheid;
 • ‘n geldige kode EB bestuurslisensie asook
 • tweetaligheid (Afrikaans en Engels).

The ideal candidate will possess:

 • appropriate experience;
 • a marketing orientated attitude;
 • good planning-, negotiation-, communication- and inter-personal skills;
 • computer skills;
 • a valid code EB driver’s license and
 • bilingualism (Afrikaans and English).

Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die algehele bestuursfunksie van die SSK Agriland winkel te Heidelberg. Laasgenoemde sal, onder andere, Begrotings- en Voorraadbestuur, Personeel- en Effektiwiteitsbestuur, Aankope, Bemarking, Kliëntediens asook Algemene administrasie insluit.

The incumbent will be responsible for the full management function at the SSK Agriland store at Heidelberg.The aforementioned will include, amongst others, Budget- and Stock management, Employee- and Performance management, Purchases, Marketing, Customer service and General adminstration.

In ruil vir u prestasie in bovermelde posisie en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket.

In consideration for your performance in the abovementioned position and contribution to the growth and success of SSK we offer a competitive all-inclusive remuneration package.

Rig u aansoek, tesame met ‘n dekbrief en bondige CV, met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer asook ten minste drie kontakbare referente, aan: Die Bestuurder, Arbeidsverhoudinge, om ons te bereik nie later as Vrydag 16 April 2021. U kan u aansoek e-pos aan Leon.Claassen@ssk.co.za.

Submit you application, together with a covering letter and concise CV, stating your expected remuneration and contact details of at least 3 available references, to: The Manager, Employment Relations, to reach us not later than Friday 16 April 2021. You can e-mail your application to Leon.Claassen@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid werkgewer.

Please note that, should you not receive any feedback from the advertiser within one month after the closing date, you can accept that your application was unsuccessful. SSK is an equal opportunity employer.